Учнівська республіка

Положення
про Учнівську республіку
Чернігівського професійного ліцею побуту

1. Загальні положення

1. Учнівська республіка Чернігівського професійного ліцею побуту — це самоврядне об’єднання учнів, покликане забезпечити їхні права та інтереси в реалізації функцій управління ліцеєм, які визначаються директором, заступниками і здійснюються у відповідності з метою і завданнями, які стоять перед учнівським колективами.
2. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки його Статутом та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету студентів, зокрема у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.
3. Перелік питань, що належить до компетенції органів учнівського самоврядування узгоджується з керівництвом закладу освіти.
4. Учнівська республіка не залежать від релігійних
об’єднань і політичних партій та рухів.

2. Структура і організація роботи органів учнівського самоврядування

1. Учнівське самоврядування ліцею здійснюється на рівні групи, комітетів,
гуртожитку, бібліотеки навчального закладу.
2. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори
(конференція), на яких затверджується Положення про учнівське
самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і
термін повноважень, заслуховується звіт.
3. Виконавчий орган Учнівського республіки має назву «Парламент
Учнівської республіки».
4. Парламент учнівського самоврядування ліцею обирається на конференції.
5. Головною структурною одиницею системи учнівського самоврядування є група, яка має свій орган управління, його лідера (старосту) і делегує своїх представників до парламенту Учнівської республіки і на загальні збори учнів.
6. З числа своїх членів парламент Учнівської республіки обирає президента, його заступника і секретаря.
7. Президент організовує роботу органів самоврядування, на
запрошення адміністрації приймає участь у засіданнях педагогічної ради
навчального закладу, де обговорюються питання діяльності органів учнівського самоврядування, проблемні питання учнівського життя.
8. Секретар Учнівської республіки організовує контроль за виконанням
рішень парламенту, веде протоколи його сесій і виступає з
повідомленнями про виконання рішень.
9. При парламенті створюються комітети за напрямами роботи:
навчальна, культурно-просвітницька, по захисту прав учнів, спортивно — оздоровча, соціально-побутова, прес-центр та ін.
10. У складі комітету гуртожитку створюються відповідні центри за головними напрямами життєдіяльності: житлово-побутова, культурно — виховна, санітарно — гігієнічна, фізкультурно — масової роботи, громадського порядку, тощо.
11. Сесія парламенту Учнівської республіки проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірною, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних до її складу членів. Парламент приймає рішення більшістю голосів його членів. На сесії вирішуються питання життєдіяльності учнів у робочому порядку.
12. Кожна сесія парламенту фіксується протоколом, який підписується президентом або його заступником, секретарем.
13. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші
питання життєдіяльності учнів, обумовлені основними напрямками діяльності Учнівської республіки.
14. Президент та голови комітетів в кінці навчального року на загальних зборах (конференції) звітують про виконану роботу.
16. Рішення парламенту і загальних зборів (конференції) є обов’язковим для виконання.
17. Статутом ліцею може бути передбачено укладання договору між
керівництвом навчального закладу та президентом Учнівської республіки.

3. Мета і завдання органів учнівського самоврядування

1. Учнівська республіка функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості учня, формує у нього навички майбутнього організатора, керівника.
2. Діяльність Учнівської республіки направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури учнів, зростання в учнівської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу,
3. Учнівське самоврядування ліцею — це така діяльність з допомогою якої макси¬мально виявляються і реалізуються творчі здібності учнів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці.
4. Основними завданнями комітетів Учнівської республіки є :
• забезпечення і захист прав та інтересів учнів ;
• забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
• сприяння навчальній, трудовій та творчій діяльності учнів;
• сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку учнів;
• створення різноманітних , учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
• організація співробітництва з учнями інших навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;
• сприяння працевлаштуванню випускників;
• безпосередня участь учнів у реалізації державної молодіжної політики;
• забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги учням ( спільно з відповідними службами);
• репрезентація у керівництві ліцею;
• залучення учнів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
• координація діяльності старостату, комітетів парламенту, ради гуртожитку, класних керівників та майстрів в/н;
• контроль за навчальною і трудовою дисципліною учнів, оперативне реагування на їх порушення;
• залучення учнів до художньої самодіяльності;
• проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти у ліцеїсти, випускних вечорів, днів відкритих дверей;
• приймають участь у поселенні учнів до гуртожитку і їх виселенні;
• разом із заступником директора з навчально-виховної роботи, комендантом гуртожитку, вихователями організовують належний побут, відпочинок і дозвілля учнів у гуртожитку;
• приймають активну участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу; координують роботу з викладачами, майстрами;
• організовують чергування учнів і сприяють налагодженню пропускному режиму в гуртожитку;
• приймають активну участь у роботі по організації змагання за зразкову кімнату та ін.;
• разом з комендантом гуртожитку, вихователями створюють умови для самостійної підготовки (навчання) учнів та їх відпочинку і дозвілля;
• пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню учнями правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та інше;
• підготовка пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу

4. Права і обов’язки членів Учнівської республіки

1. Члени Учнівської республіки мають права та обов’язки, якими наділені учні навчальних закладів України згідно чинного законодавства та відповідно
Статуту ліцею.
2. Крім викладеного, члени учнівського самоврядування мають право:
— обирати і бути обраними до будь-якого органу Учнівської республіки;
— звертатися до будь-якого комітету учнівського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;
— опротестовувати будь-які дії посадових осіб, комітетів Учнівської республіки, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність, або ускладнюють досягнення цілей організації.
3. Парламент Учнівської республіки ліцею має право звертатися до
адміністрації навчального закладу з пропозиціями і заявами, пов’язаними з
вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності
самоврядування.
4. Президент Учнівської республіки обирається на один рік.
5. Президент учнівського самоврядування ліцею має право приймати будь-які рішення і виконувати будь-які управлінські функції, що відповідають засадам Положення, крім ухвал і функцій, що віднесені до компетенції парламенту та загальних зборів членів об’єднання.
Обов’язки:
— чітко дотримуватися цього Положення;
— виконувати рішення і вимоги Учнівської республіки, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.
5. Фінансування і матеріальна база Учнівської республіки
Фінансування і масових, культурно-виховних та фізкультурно оздоровчих заходів, що проводить учнівське самоврядування, проводиться за рахунок коштів навчального закладу.
Утримання приміщень, наданих для організації роботи Учнівської республіки, їх ремонт та придбання, проводиться за рахунок навчального закладу.

Поділитися в соц. мережах

Share to Google Plus
Share to LiveJournal