Правила прийому на 2017 рік

Правила прийому до Чернігівського професійного ліцею побуту на 2017 рік

 І. Загальна частина

 1.1. Ці правила розроблено на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України,  затверджених наказом  Міністерства освіти і науки України № 499 від 14 травня 2013 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355.

1.2. До Чернігівського професійного ліцею побуту приймаються громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Чернігівського професійного ліцею побуту здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок  видатків бюджету м. Чернігова на підготовку робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної власності.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом вступників для отримання первинної професійної підготовки згідно з регіональним замовленням здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Чернігівського професійного ліцею побуту  на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,  у  тому   числі  Типових правил,   затверджуються  директором ліцею за погодженням з Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
 • забезпечує діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для формування контингенту учнів;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Чернігівського професійного ліцею побуту    доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, Інтернет,інформаційні стенди, розміщуються на сайті ліцею.

Прийом учнів до ліцею здійснюється на підставі  ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 527301 від 01.10.2014) та свідоцтва про атестацію ліцею (серія РД № 040265), виданого Міністерством освіти і науки України від 02.10.2014. (Додаток 1).

Ліцей здійснює підготовку з робітничих професій понад регіональне замовлення (на контрактній основі) на базі повної загальної середньої освіти за договорами з фізичними та юридичними особами з професій, а саме:

Ліцей має гуртожиток на 360 місць.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Чернігівського професійного ліцею побуту відповідно до затверджених в установленому порядку робочих навчальних планів.

У випадку незгоди з результатами конкурсного відбору, вступник або його батьки мають право на оскарження результатів у такому порядку:

− на ім’я голови приймальної комісії подається заява вступника або його батьків (для неповнолітніх) у продовж трьох днів після оголошення результатів;

− висновок надається позивачу в письмовій формі з складанням протоколу засідання приймальної комісії.

2.7. Порядок роботи приймальної комісії: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 8.00 до 18.00, субота – з 9.00 до 16.00. 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають на ім’я директора особисту заяву про вступ до ліцею з зазначенням обраної професії, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

− документ про освіту (оригінал),  за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

− медичну довідку за формою (086-О) з лікарським висновком про професійну придатність, установлену чинним законодавством;

− 8 кольорових фотокарток 4х5 см;

− довідку про щеплення(оригінал та завірену копію);

− довідку з місця проживання та про склад  сім`ї;

− паспорт або свідоцтво про народження (завірена копія);

− завірені копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей;

− довідку про відношення до військової повинності.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорту), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред`являє особисто в строки, визначені для подання документів, про що робиться запис в особовій справі вступника.

3.2 Особи, які направляються на навчання підприємствами (організаціями, установами, господарствами, асоціаціями, кооперативами та ін.), додають до заяви про вступ трьохсторонній договір.

3.3 При відсутності повного переліку документів вступник до конкурсного відбору не допускається.

3.4 Прийом документів від вступників здійснюється з 01 червня 2017 р. по 25 серпня 2017 р.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Чернігівського професійного ліцею побуту проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання у формі співбесіди з урахуванням середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. У випадку, якщо конкурсний бал є однаковий, зарахування проводиться за вищим балом з профільного предмету, виставленого в додатку документа про освіту.

Профільні предмети професій:

«Швачка; кравець». «Кравець; закрійник»
– геометрія (математика);
– трудове навчання.

«Флорист»

– біологія;
– трудове навчання;
– технології.

4.3. Конкурсний відбір проводиться згідно затвердженого графіка. Початок роботи -9-00 годин.

4.4. Прийом вступників, що претендують здобути первинну професійну підготовку і отримати диплом державного зразка, проводиться один раз на навчальний рік.

4.5 Прийом громадян, що бажають навчатися за курсовою або індивідуальною формою професійного навчання та отримати свідоцтво державного зразка, здійснюється протягом року.

4.6. Прийом слухачів на професійно-технічне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови   Кабінету Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням.

Вступники у цьому разі подають копію виписки з наказу про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до ліцею  за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного  відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до навчального закладу за обраною професією. Рішення приймальної комісії своєчасно доводиться до відома вступників.

5.4.    Зарахування до ліцею здійснюється згідно з протоколом приймальної комісії та наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять. Зарахування здійснюється як у межах так і понад регіональне замовлення в межах ліцензованого обсягу навчального закладу..

5.5. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і учнем (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.6. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок  видатків бюджету м. Чернігова на підготовку робітничих кадрів здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення. 

VІ . Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору вступників, зберігаються три місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Чернігівського професійного ліцею побуту здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у сфері професійно-технічної освіти та Управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації.

Поділитися в соц. мережах

Share to Google Plus
Share to LiveJournal