Положення про учнівський гуртожиток ліцею

  Положення про учнівський гуртожиток
Чернігівського професійного ліцею побуту
м. Чернігів

  І Загальні положення 

1.1. Це положення регламентує функціонування учнівського гуртожитку, визначає порядок надання  житлової площі в гуртожитку, умови проживання  в період навчання учнів, користування ним та його  утримання, правила внутрішнього розпорядку.

1.2. Учнівський гуртожиток  призначений для проживання на період навчання іногородніх учнів, а також учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

1.3.Згідно із Законами України «Про приватизацію державного житлового фонду» (ст. 2 № 2482-XII), «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» (ст. 49), «Про власність» (ст. 39) житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення.

1.4. У гуртожитки можуть бути поселені, при наявності вільних місць, на період навчання учні інших навчальних закладів, слухачі груп перепідготовки за направленням центру зайнятості згідно з договорами на проживання. Також у гуртожитку можуть тимчасово проживати працівники навчального закладу (з числа майстрів виробничого навчання, викладачів та інших категорій працівників), як вийняток, без права приватизації. Проживання допустиме при укладанні окремого договору, де визначається оплата, умови проживання, терміни виселення при розірванні договору з навчальним закладом або у разі виникнення необхідності.

1.5. Поселення учнів до учнівського гуртожитку здійснюється на підставі наказу директора навчального закладу. Для поселення необхідно написати заяву на ім’я директора та заключити договір про поселення в гуртожиток між учнем та директором навчального закладу на підставі Житлового кодексу України.

1.6. Учнівський гуртожиток підпорядковуються керівництву навчального закладу.

1.7. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

З цією метою в гуртожитку організовані:

кімната для самостійних занять;
кімната відпочинку;
ізолятор;
медпункт;
душова;
пральня;
кухня;
побутові приміщення;
кімната для приїжджих.

1.8. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються керівником навчального закладу за погодженням з Радою учнівського самоврядування та первинною профспілковою організацією учнів.

1.9. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими керівником ліцею.

1.10. Загальне керівництво виховною, культурно-масовою і оздоровчо-спортивною роботою, зміцненням та розвитком матеріальної бази, організацією побутового обслуговування мешканців гуртожитку покладається на директораліцею, який керує цим процесом через своїх заступників, завідуюча гуртожитком(коменданта), вихователів та інших працівників.

1.11. Житлово-побутова база гуртожитку утримується за рахунок бюджетних надходжень, власних коштів, засобів та добровільних внесків юридичних та фізичних осіб. 

ІІ Порядок заселення в гуртожиток та виселення з нього 

2.1. Розміщення учнів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов’язки визначаються Положенням про учнівський гуртожиток навчального закладу,розробленим у навчальному закладі на підставі НаказуМіністерстварегіональногорозвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарстваУкраїни«Про затвердження Положення про гуртожитки» від 27.04.2015 № 84за погодженням з органами учнівського самоврядування та первинною профспілковою організацією учнів.

2.2. Розміщення учнів,  інших мешканців у гуртожитку здійснюється  відповідно до даного положення та санітарних норм.

Першочерговим правом заселення в гуртожиток ліцею володіють учні, заселення інших громадян допускається тільки на вільні місця на термін, що встановлюється відповідним договором.

2.3. Списки учнів на проживання в гуртожитку готуються майстрами виробничого навчання, класними керівниками і затверджуються керівником  навчального закладу.

2.4. Розподіл місць у гуртожитку між групами та іншими мешканцями проводиться за рішенням директора ліцею на підставі поданих заяв та оголошується в наказі, який є підставою для заселення.

2.5.Учням, які поселяються до гуртожитку, видається перепустка, де указується їх житлове місце (номер кімнати), надається необхідний інвентар, комплект білизни.  Учні повинні бути ознайомлені  під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

2.6. Заселення в гуртожиток учнів  ліцею  здійснюється завідувачем(комендантом) гуртожитку та вихователем на підставі наказу по навчальному закладу.

2.7. Тимчасове переселення мешканців з однієї кімнати до іншої здійснюється спільним рішенням вихователя та завідувачем гуртожитком (комендантом).

2.8. У разі непередбачених обставин та з поважних причин учні, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за рішенням адміністрації гуртожитку (учнівського самоврядування), вихователя, завідувачем гуртожитком (коменданта) без погіршення умов проживання.

2.9.  Облік мешканцівздійснюється завідувачем (комендантом) гуртожитку, оформлення реєстрації та виписки здійснюється паспортистом гуртожитку.

2.10. При відрахуванні з ліцею (в т.ч. після його закінчення), мешканці звільняють гуртожиток протягом 3-х днів від дня видання відповідного наказу. Цей термін може бути продовжений директором при наявності поважних причин.

2.11. Виселення учня з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення учнем Правил внутрішнього розпорядку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

III. Оплата за житло та послуги 

3.1. Учні ліцею, які навчаються за бюджетною формою, проживають у гуртожитку безкоштовно.

3.2. Інші категорії мешканців (ті, які навчаються за контрактом, працівники, слухачі центру зайнятості та інші) проживають тільки на підставі відповідного особистого договору.

3.3. Оплата за проживання в гуртожитку осіб, що вказані в п. 3.2., а також за оренду ними майна, інші платні послуги, здійснюється в порядку, встановленому адміністрацією навчального закладу на підставі економічно обґрунтованих калькуляцій кошторисів, характеристики врахування мешканців, динаміки діючих цін, відповідно до державних норм, тарифів на комунальні послуги.

3.4. Додаткові послуги (поза кошторисом), що надаються за бажанням мешканців, оплачуються окремо.

3.5. За несвоєчасну оплату проживання або інших послуг мешканець може бути виселений з гуртожитку протягом тижня.

IV. Порядок надання місць у гуртожитку працівникам освіти та іншим громадянам 

4.1. Місця для розміщення педагогічних та інших працівників ліцею визначаються рішенням директора і профспілкового комітету, виходячи із наявного житлового фонду, який не впливає на забезпечення гуртожитком учнів, які прийняті за державним замовленням.

4.2. Заселення працівників та інших осіб в гуртожиток здійснюється за угодою.

4.3. Оплата за користування гуртожитком встановлюється в кожному окремому випадку залежно від комфортності житла, соціальної характеристики мешканців. Дане житло приватизації не підлягає (п. 1.4).

4.4. Мешканці гуртожитку керуються цим положенням та загальними правилами внутрішнього  розпорядку гуртожитку ліцею.

V. Права та обов’язки мешканців гуртожитку 

5.1.Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для учнів до 22.00 години вільно, а з 22.00 до 06.00 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення.

5.2.Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8.00 до 19.00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Учень, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

5.3.Відповідальність за несвоєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і не дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на учнів, в яких були відвідувачі.

5.4. Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами учнівського самоврядування і погоджується з вихователем та керівництвом навчального закладу. Усі заходи повинні закінчуватись до 21.00.

5.5. У кожній кімнаті з числа учнів, які проживають у ній, обирається староста.

5.6. Усі учні, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

5.7.Мешканці гуртожитку мають право:

 • користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, інвентарем, обладнанням і майном гуртожитку;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи гуртожитку;
 • брати участь у роботі органів учнівського самоврядування;
 • брати участь у культурно-масових та інших заходах, які проводяться в гуртожитку;
 • вимагати своєчасного ремонту обладнання, меблів, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
 • обирати органи учнівського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
 • через органи учнівського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи гуртожитку.

5.8.Мешканці гуртожитку зобов’язані:

 • знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
 • забезпечити наявність дублікатів ключів від житлової кімнати завідуючій(коменданту)  гуртожитку,  черговому вахтеру, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, проти-пожежної безпеки, економно витрачати електроенергію, тепло, воду;
 • дбайливо ставитися до майна, дотримуватися чистоти в житлових приміщеннях та місцях загального користування, щоденно проводити прибирання в житлових кімнатах, та інших приміщеннях згідно з графіком чергувань, середа – санітарний день на поверхах гуртожитку;
 • своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за проживання, користування майном та платними послугами;
 • відшкодувати нанесені зі своєї провини матеріальні збитки за діючими ринковими цінами відповідно до законодавства;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача (коменданта) гуртожитку, вихователя, чергового вахтера та лідера учнівського самоврядування поверху;
 • після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і житлову кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.
 • брати активну участь у благоустрої території гуртожитку і помешкання з дотриманням правил охорони праці.

5.9.Учню, який проживає у гуртожитку, забороняється:

 • переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку або вихователем;
 • переносити інвентар і меблі з однієї кімнати в іншу  або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;
 • проводити електромонтажні роботи в кімнатах гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування, встановлювати електроприлади без дозволу адміністрації;
 • користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
 • запрошувати і залишати сторонніх осіб на тривалий час без письмового дозволу завідуючої(коменданта) гуртожитку чи керівника навчального закладу;
 • палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
 • грати в азартні ігри;
 • утримувати в приміщеннях гуртожитку тварин і птахів;
 • зберігати пожежно-вибухові, шкідливі речовини;
 • повертатися до гуртожитку пізніше 21.45 години;
 • порушувати тишу з 22.00 до 07.00;
 • створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати після 22.00 години.

5.9.За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану поверху, гуртожитку та прилеглої території учні, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

5.10.За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на учнів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

 • попередження;
 • догана;
 • відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
 • розірвання угоди на проживання.

5.11.Заохочення або стягнення учням, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом навчального  закладу  за  поданням вихователя та органами учнівського самоврядування.

5.12. Порядок проживання учнів у гуртожитку у канікулярний період визначається з урахуванням їх побажань керівником навчального закладу(ліцею).

VI. Обов’язки адміністрації Чернігівського професійного ліцею побуту 

6.1. Керівництво навчального закладу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організація належних житлово-побутових умов здійснюється завідуючим господарства (помічником директора з ГЧ) через завідуючою (коменданта) гуртожитку.

6.2.Керівництво навчального закладу та керівництво гуртожитку повинні дотримуватись Положення про учнівський гуртожиток ліцею та норм чинного законодавства.

6.3.Керівництво ліцею здійснює організацію проживання та побуту учнів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

6.4.Дирекція навчального закладу зобов’язана:

 • виконувати угоду, укладену з мешканцями гуртожитку;
 • забезпечувати утримання приміщень і території гуртожитку відповідно до санітарних норм та правил;
 • укомплектовувати гуртожиток обладнанням, меблями та іншим інвентарем;
 • проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;
 • своєчасно проводити ремонт гуртожитку, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
 • укомплектовувати штати гуртожитку у встановленому порядку обслуговуючим персоналом та вихователями;
 • сприяти розвитку учнівського самоврядування з питань праці, побуту, відпочинку мешканців;
 • здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій учнів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
 • надавати учням, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
 • забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у гуртожитку відповідно до встановлених норм комфортності.

6.5.  Завідуюча (комендант) та вихователі гуртожитку несуть відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями.

6.6.  Матеріально-відповідальними особами гуртожитку є завідувач (комендант) гуртожитку, комірниця, коштелян.

6.7. Керівництво ліцею, завідувач (комендант) гуртожитку, вихователь спільно з органами учнівського самоврядування гуртожитку розглядають у встановленому порядку суперечності та можливі конфліктні ситуації.

6.8.Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

6.9.При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, учням на час ремонту керівництвом навчального закладу надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту учням надається житлова площа, яку вони займали раніше.

6.10.  Розбіжності, що виникають, розглядаються у такій послідовності:

вихователь —> завідувач (комендант)гуртожитку—> заступник директора з НВихР —> директор ліцею.

VII. Громадські органи управління гуртожитком 

7.1. Вищим органом самоврядування в гуртожитку є учнівська Рада поверхів гуртожитку, яка працює під керівництвом вихователя(заступника директора з НВихР). Діяльність учнівської Ради поверхів гуртожитку регламентується «Положенням про учнівську Раду гуртожитку».

7.2. У кожній кімнаті гуртожитку обирається староста, яка затверджується Радою поверхів гуртожитку. Старости житлових кімнат у своїй роботі керуються рішеннями Ради учнівського самоврядування училища та Ради гуртожитку. Вказівки старост житлових кімнат з дотримання правил внутрішнього розпорядку, санітарних правил, пожежної безпеки є обов’язковими для всіх мешканців.

7.3. Засідання учнівської Ради поверхів гуртожитку відбувається один раз на місяць.

7.4. Рада поверхів гуртожитку спільно з адміністрацією гуртожитку вирішує питання забезпечення житлових приміщень, збереження обладнання, меблів, інвентарю, всього майна гуртожитку.

VIII. Виховна робота в гуртожитку 

8.1. Виховна робота в гуртожитку проводиться планомірно відповідно до перспективного плану на рік та місячними планами вихователів, а також згідно з планом роботи ліцею на рік.

8.2. Виховна робота в гуртожитку є складовою частиною всієї виховної роботи навчального закладу і здійснюється під керівництвом директора ліцею та педагогічної ради.

8.3.          Безпосереднє керівництво виховним процесом в гуртожитку здійснюється заступником директора з навчально-виховної роботи.

8.4.          Зміст, методи, форми, засоби виховної роботи в гуртожитку ліцею визначаються основними завданнями виховання всебічно розвиненої творчої особистості, патріота, громадянина України, носія національної свідомості та загальнолюдських цінностей.

Поділитися в соц. мережах

Share to Google Plus
Share to LiveJournal